Restrukturyzacja i upadłość – jakie są optymalne rozwiązania?

Główne kwestie w tym zakresie regulują przepisy naszego prawa. Postępowanie restrukturyzacyjne jest pierwszym krokiem, który należy przeprowadzić przed upadłością. Wynika to z faktu, że preferowane jest przeprowadzenie działań, które miałyby na celu przeprowadzenie działań pomagających w oddłużeniu danego przedsiębiorstwa. Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego mogłoby uratować przedsiębiorstwo i pomóc wyjść ze spirali zadłużenia. W przypadku skierowania do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości jak i wniosku o restrukturyzację,  w większości przypadków decyduje on o otwarciu restrukturyzacji, a nie o ogłoszeniu upadłości. Prawo upadłościowe natomiast zabrania ogłoszenia upadłości w momencie kiedy wobec dłużnika otwarte jest postępowanie restrukturyzacyjne. Ogłoszenia upadłości dłużnika możliwe jest dopiero po zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego.

Upadłość ogłaszana jest wobec dłużnika, który jest niewypłacalny. Restrukturyzacja może być prowadzona zarówno wobec dłużnika, który jest całkowicie niewypłacalny jak i wobec tego, który jest jedynie zagrożony niewypłacalnością. Za upadłość natomiast przyjmuje się stan, kiedy to dłużnik nie ma zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Zagrożenie niewypłacalnością natomiast następuje wtedy, kiedy sytuacja dłużnika wskazuje na to, że w niedługim czasie może stać się on niewypłacalny. Warto pamiętać o tym, że postępowanie restrukturyzacyjne i postępowanie upadłościowe to dwa odrębne terminy, które nie powinny być ze sobą utożsamiane. Różni je nie tylko sama procedura, ale przede wszystkim cel przeprowadzania. Głównym celem przeprowadzenia restrukturyzacji jest uniknięcie upadłości. Celem przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego jest zaspokojenie potrzeb wierzycieli przy pomocy użycia majątku upadłego. Więcej szczegółów znajdziesz na: https://kpr-restrukturyzacja.pl/

Ogromna popularność uproszczonej restrukturyzacji

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne to postępowanie, o którym nie wszyscy wiedzą, że istnieje. Procedury uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego zostały pierwotnie wprowadzone jedynie tymczasowo, jednak według najnowszej nowelizacji ustawy większość z zastosowanych rozwiązań zostanie wprowadzona na stałe.

Istotą przyspieszonego postępowania restrukturyzacyjnego jest nieangażowanie lub angażowanie jedynie w możliwie jak najmniejszym wymiarze sądów. Prawo restrukturyzacyjne mówi o tym, że postępowanie restrukturyzacyjne wszczyna dłużnik, który dokonuje jedynie obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. To wystarczy. Istnieje jednak pewien warunek, który musi zostać spełniony. Dłużnik musi zawrzeć umowę z doradcą restrukturyzacyjnym. Stanowi on swojego rodzaju nadzór oraz odpowiada za przygotowanie stosownych propozycji aby przeprowadzić postępowanie układowe. Istotnym elementem w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest zatwierdzenie układu, który zostanie przyjęty przez wierzycieli. Taki wniosek trafia następnie do Sądu. Nieprzekraczalnym terminem jest czas 4 miesięcy od daty obwieszczenia.

Jak wybrać najlepsze rozwiązanie?

Niezależnie od rodzaju postępowania restukturyzacyjnego należy pamiętać o tym, że każda sprawa jest bardzo indywidualna zarówno jeżeli chodzi o sam przebieg sprawy jak i niezbędne do przygotowania dokumenty. Dlatego też wybór metody restrukturyzacji to zawsze bardzo indywidualna kwestia i powinien zostać poprzedzony wnikliwą analizą sytuacji dłużnika. Pod uwagę powinna być wzięta przede wszystkim wielkość majątku oraz rodzaj, a także wielkość zadłużenia. To informacje wyjściowe, które stanowią podstawę rozważań.